Овочі подорожчають наприкінці зими

Овочі подорожчають наприкінці зими
Фото: з відкритих джерел

Народний депутат, член Ко­мі­те­ту Вер­ховної Ра­ди Ук­ра­їни з пи­тань аг­рарної та зе­мель­ної по­лі­ти­ки Дмит­ро Со­лом­чук спрогнозував стабільні ціни на овочі борщового набору восени та ріст цін на них під кінець зими через нестачу овочесховищ.

«Ук­ра­їн­ці в цьому ро­ці по­сі­яли на­ба­га­то біль­ше ово­чів, ніж в ін­ші ро­ки. Та­кож в ба­гатьох ре­гі­онах за­без­пе­чу­ва­ли на­се­лен­ня без­коштов­ним на­сін­ням ово­чів, тож мор­ква, чер­во­ний бу­ряк, кар­топля є в дос­татній кіль­кос­ті. Є пи­тан­ня що­до ци­бу­лі, її ми за­во­зи­ли з пів­денних ре­гі­онів. Сьогод­ні її кіль­кість не та­ка, як хо­ті­ло­ся б, але є вже до­мов­ле­нос­ті із ба­гать­ма іно­зем­ни­ми пос­та­чаль­ни­ка­ми з ближ­ніх кра­їн. І ци­бу­ля бу­де ім­порту­ва­ти­ся, її бу­де вдос­таль, це не силь­но впли­не на ці­ну», – за­пев­нив Дмит­ро Со­лом­чук.

Джерело: agrotimes.ua

Читай нас у та
Адреса: https://agroreview.com/content/ovochi-podorozhchayut-naprykinczi-zymy
Like
Цікаво
Подобається
Сумно
Нічого сказати