Вже намолочено 11,8 млн тонн зерна нового врожаю

Вже намолочено 11,8 млн тонн зерна нового врожаю
Фото: Êîìáàéíû âî âðåìÿ ñáîðà óðîæàÿ çåðíîâûõ êóëüòóð, âîçëå ñåëà Ìîëî÷íîå, Ñàêñêîãî ð-íà Êðûìà, â âîñêðåñåíüå, 17 èþëÿ 2011 ã. Ïî ñîîáùåíèþ Ìèíèñòåðñòâà àãðàðíîé ïîëèòèêè è ïðîäîâîëüñòâèÿ, â Óêðàèíå íà 15 èþëÿ 2011 ãîäà ðàííèå çåðíîâûå è çåðíîáîáîâûå êóëüòóðû îáìîëî÷åíû íà ïëîùàäè 3,9 ìëí. ãà (34% îò ïëàíà), íàìîëî÷åíî 11,1 ìëí. òîíí çåðíà ïðè óðîæàéíîñòè 28,5 ö/ãà (â 2010 ã. - 24,3 ö/ãà). Ïøåíèöà (îçèìàÿ è ÿðîâàÿ) îáìîëî÷åíà íà ïëîùàäè 2,2 ìëí. ãà (33% îò ïðîãíîçà), íàìîëî÷åíî 6,8 ìëí. òîíí çåðíà ïðè óðîæàéíîñòè 31,2 ö/ãà (â 2010 ã. - 27 ö/ãà). ß÷ìåíü (îçèìûé è ÿðîâîé) îáìîëî÷åí íà ïëîùàäè 1,5 ìëí. ãà (38% îò ïðîãíîçà), íàìîëî÷åíî 3,8 ìëí. òîíí çåðíà ïðè óðîæàéíîñòè 26,3 ö/ãà (â 2010 ã. - 22,9 ö/ãà). Ãîðîõ îáìîëî÷åí íà ïëîùàäè 126,2 òûñ. ãà (45% îò ïðîãíîçà), íàìîëî÷åíî 180 òûñ. òîíí çåðíà, óðîæàéíîñòü 14,3 ö/ãà (â 2010 ã. - 16,7 ö/ãà). Íà÷àòà óáîðêà ðæè íà ïëîùàäè 6,4 òûñ. ãà (2% îò ïðîãíîçà), íàìîëî÷åíî 14,1 òûñ. òîíí çåðíà ïðè óðîæàéíîñòè 21,9 ö/ãà (â 2010 ã. - 18,5 ö/ãà). Ðàïñ (îçèìûé è ÿðîâîé) îáìîëî÷åí íà ïëîùàäè 425,6 òûñ. ãà (48% îò ïðîãíîçà), íàìîëî÷åíî 625,5 òûñ. òîíí çåðíà ïðè óðîæàéíîñòè 14,7 ö/ãà (â ïðîøëîì ãîäó - 15,4 ö/ãà). Ïî ïðîãíîçàì Ìèíèñòåðñòâà àãðàðíîé ïîëèòèêè è ïðîäîâîëüñòâèÿ, óðîæàé çåðíîâûõ è çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð â 2011 ãîäó îæèäàåòñÿ íà óðîâíå 45 ìëí. òîíí (íà 5,8 ìëí. òîíí áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó). Ôîòî Àëåêñåÿ Ñóâèðîâà / ÓÍÈÀÍ

Жнива 2022 впевненно йдуть уперед. Вінницька, Волинська, Донецька, Київська та Миколаївська області завершили обмолот гороху. Також аграрії Вінниччини та Закарпаття закінчили збір озимого ячменю

За період жнив збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 3,5 млн га (29 %) та намолочено 11,8 млн тонн зерна нового врожаю в т.ч.:

пшениці обмолочено 2,3 млн га, намолочено 8 млн тонн;

ячменю обмолочено 1 млн 73 тис. га намолочено 3,5 млн тонн;

гороху обмолочено 96,5 тис. га, намолочено 193 тис. тонн.

Крім того збирання озимого ріпаку проведено на площі 702 тис. га, (61%) та намолочено 1,8 млн тонн насіння.

Сільгосптоваровиробники Одещини, Дніпропетровщини, Миколаївщини, Вінничини та Кіровоградщини намолотили більше 1 млн тонн зерна кожна.

Читай нас у та
Адреса: https://agroreview.com/content/vzhe-namolocheno-118-mln-tonn-zerna-novogo-vrozhayu
Like
Цікаво
Подобається
Сумно
Нічого сказати